Rättsligt meddelande

1. Allmänt. Välkommen till UCBCares (webbplats). Denna webbplats ägs av UCB Pharma AB, ett svensk företag med säte på Mäster Samuelsgatan 60, vån 8, 111 21 Stockholm (UCB). Genom att gå in på och använda denna webbplats godkänner du villkoren nedan. Om du inte godkänner dem ber vi dig lämna webbplatsen genast. Denna webbplats drivs och upprätthålls i Sverige och regleras av lagen i Sverige. Användningen av denna webbplats ses som ett godkännande av villkoren nedan.

2. Hälsorelaterad information/Läkemedel. Informationen och materialet på webbplatsens varje sida (senare information) har skapats för att ge allmän information om verksamheten för UCB och bolag som tillhör samma koncern. En del av informationen kan handla om sjukdomar och problem med hälsa och funktion samt förebyggande och behandling av dessa. Denna information tillhandahålls endast i informationssyfte.

Informationen på denna webbplats har inte syftet att erbjuda eller ersätta medicinsk rådgivning eller att marknadsföra läkemedel som tillhör UCB eller bolag inom samma koncern. UCB ställer inga diagnoser på sjukdomar och ger inte individuell patientrådgivning. Informationen ska inte användas för diagnostisering av sjukdomar eller hälso- och funktionsproblem. Om du är orolig över din hälsa, kontakta din läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal för lämpliga råd beroende på situationen och dina symtom.

Denna webbplats kan också innehålla information om läkemedel som har försäljningstillstånd i olika länder och vanligtvis endast tillhandahålls på ordination av läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa produkter är eventuellt inte tillgängliga i alla länder eller har i olika länder godkänts av en tillsynsmyndighet för försäljning eller användning med en annan indikation, dosering eller begränsning. Varumärken/produktnamn kan också skilja sig åt mellan olika länder. Hälso- och sjukvårdspersonal har tillgång till fullständig medicinsk information via lokal produktinformation. Det rekommenderas att patienter och läkare alltid kontrollerar informationen från lokala medicinska källor och tillsynsmyndigheter.

3. Friskrivningsklausul och garantier. Informationen som publiceras på denna webbplats är ämnad endast för allmänna informationssyften. Även om UCB kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på denna webbplats, ansvarar UCB inte på något sätt för fel eller brister i innehållet på denna webbplats.

All information erbjuds i befintligt skick. Följaktligen bör all information utvärderas noggrant av webbplatsbesökare och varken UCB och bolag som tillhör samma koncern ger några garantier om informationens fullständighet eller felfrihet på denna webbplats eller dess möjliga användning.

UCB och bolag som tillhör samma koncern ska inte hållas ansvariga för direkta, indirekta, oavsiktliga, följdskador, straffbara eller andra skador till följd av användning av, tillit till, tillgång till eller oförmåga att använda denna information samt till följd av eventuella ändringar av innehållet på denna webbplats som UCB kan göra när som helst.

Ingen information som finns på denna webbplats utgör eller ska anses utgöra en inbjudan eller ett erbjudande att investera eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper från UCB.

4. Copyright/Användning av informationen. Om inte annat anges äger UCB all upphovsrätt av informationen. Alla rättigheter av informationen förbehålls.

Du får fritt surfa på webbplatsen, men får endast se på, ladda ner eller använda information (texter och bilder eller annan information) på denna webbplats för privat bruk förutsatt att du behåller och meddelar om upphovsrätt och andra äganderättigheter som finns i någon nedladdad information från denna webbplats.

Du får inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, skicka vidare för visning eller på något sätt använda informationen för annan användning än vad som uttryckligen tillåts på denna webbplats eller som på annat sätt i förväg godkänts skriftligen av UCB.

Med undantag för ovanstående begränsade tillstånd, beviljas du ingen licens eller rätt till informationen på denna webbplats eller någon upphovsrätt till UCB eller någon annan part.

5. Varumärke/äganderätt. Du bör anta att alla produktnamn som visas på denna webbplats, oavsett om de förekommer i stort tryck eller med varumärkessymbol, är varumärken som antingen ägs av eller licensieras till UCB och bolag som tillhör samma koncern.

Webbplatsen kan också innehålla eller hänvisa till patent, äganderättsskyddad information, tekniker, produkter, processer eller andra äganderättigheter som tillhör UCB och/eller andra parter. Ingen licens till eller rätt till sådana varumärken, patent, domännamn, tekniker, produkter, processer och annan äganderättsskyddad information eller rättigheter som tillhör UCB och/eller andra parter beviljas eller tilldelas dig. Använd inte UCB-varumärken eller potentiellt förvirrande varianter i ditt internet-domännamn. Detta hjälper internetanvändare att se att webbplatsen drivs av UCB.

6. Länkar till andra webbplatser. Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts sidor eller webbplatser. UCB tar inget som helst ansvar för material eller information som du får från sådana sidor eller webbplatser.

7. Länkar till UCB:s webbplats. Ingen länk till denna webbplats får inkluderas på någon annan webbplats utan föregående skriftligt medgivande från UCB såvida den inte endast leder webbesökaren till hemsidan på denna webbplats, i ett separat popup-fönster, med det fullständiga UCB-domännamnet och ett lämpligt popup-meddelande till besökaren om att den tas vidare till en tredje parts webbplats.

8. Webbplatsens tillgänglighet. UCB garanterar inte att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Du, och inte UCB, tar hela kostnaden för all nödvändig service, reparation eller korrigering av din maskinvara, programvara eller information oavsett om den orsakas av ett sådant virus eller en skadlig komponent eller inte.

9. Ändringar. UCB kan när som helst ändra dessa villkor genom att uppdatera detta inlägg. Du är bunden av sådana ändringar och bör regelbundet besöka denna sida för att granska de aktuella villkoren.